Belgisch Burgerlijk Wetboek

Boek III. Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen

Hoofdstuk III. Gevolgen van de verbintenissen (art. 1134 - 1167)

Afdeling I. Algemene bepalingen

Art. 1134: Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aangegaan, tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet erkend. Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht.

Art. 1135: Overeenkomsten verbinden niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot alle gevolgen die door de billijkheid, het gebruik of de wet aan de verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend.

Afdeling II. Verbintenis om iets te geven (art. 1136 - 1141)

Afdeling III. Verbintenis om iets te doen of niet te doen (art. 1142 - 1145)

Afdeling IV. Schadevergoeding wegens niet-nakoming van de verbintenis (art. 1146 - 1155)

Afdeling V. Uitlegging van de overeenkomsten (art. 1156 - 1164)

Afdeling VI. Gevolgen van de overeenkomsten ten aanzien van derden (art. 1165 - 1167)