Belgisch Burgerlijk Wetboek Boek 3 - Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen - Hoofdstuk IV. - Verschillende soorten van verbintenissen - Afdeling I. - Voorwaardelijke verbintenissen.
§ 1. De voorwaarde in het algemeen en haar verschillende soorten
§ II. Opschortende voorwaarde

§ III. Ontbindende voorwaarde

Art. 1183. Een ontbindende voorwaarde is die welke, bij haar vervulling, de verbintenis teniet doet, en de zaken herstelt in dezelfde toestand alsof er geen verbintenis had bestaan.
  Zij schort de uitvoering van de verbintenis niet op; alleen verplicht zij de schuldeiser om, ingeval de door de voorwaarde bedoelde gebeurtenis plaatsheeft, terug te geven hetgeen hij ontvangen heeft.

Art. 1184. In wederkerige contracten is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet nakomt.
  In dit geval is het contract niet van rechtswege ontbonden. De partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de keus om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding.
  De ontbinding moet in rechte gevorderd worden, en aan de verweerder kan, naar gelang van de omstandigheden, uitstel worden verleend.

Art. 1185 BW.