Boek 3 - Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen
- Hoofdstuk IV. - Verschillende soorten van verbintenissen

- Afdeling I. - Voorwaardelijke verbintenissen: 2006

§ 1. De voorwaarde in het algemeen en haar verschillende soorten
....
Art. 1176BW. Wanneer een verbintenis is aangegaan onder voorwaarde dat een gebeurtenis binnen een bepaalde tijd zal plaatshebben, wordt die voorwaarde voor onvervuld gehouden, wanneer de tijd verlopen is zonder dat de gebeurtenis heeft plaatsgehad. Indien geen tijd bepaald is, kan de voorwaarde altijd vervuld worden; en zij wordt eerst geacht onvervuld te zijn, wanneer het zeker geworden is dat de gebeurtenis niet zal plaatshebben.


§ II. Opschortende voorwaarde. Art. 1181-1182
§ III. Ontbindende voorwaarde. Art. 1183-1184