Boek 3 - Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen
- Hoofdstuk IV. - Verschillende soorten van verbintenissen

- Afdeling I. - Voorwaardelijke verbintenissen: 2006

§ 1. De voorwaarde in het algemeen en haar verschillende soorten

Art. 1174 BW
....
Art. 1178. BW : De voorwaarde wordt geacht vervuld te zijn, wanneer de schuldenaar die zich onder die voorwaarde verbonden heeft, zelf de vervulling ervan verhinderd heeft.
....

§ II. Opschortende voorwaarde. Art. 1181-1182
§ III. Ontbindende voorwaarde. Art. 1183-1184