Voorwaardelijke verbintenissen : De vervulling van de voorwaarde

Verhinderen of teweegbrengen van de voorwaarde:  de regel van artikel 1178 BW:

1. De verhindering van de vervulling van de voorwaarde

2. De fout van de schuldenaar

3. Bewijslast: aan de schuldeiser die beweert dat de schuldenaar op kunstmatige en foutieve wijze de vervulling van de voorwaarde heeft verhinderd.

4. Sanctie

5. Toepasselijkheid op giften? Ja

Artikel 1178 BW is ingegeven door de overweging dat de contractspartijen die het lot van hun rechten en verplichtingen laten afhangen van een voorwaarde, dit lot loyaal moeten laten bepalen door de normale loop der dingen.

Artikel 1178 BW is een uitvloeisel van de plicht om gesloten overeenkomsten te goeder trouw uit te voeren.

Artikel 1178 BW vult artikel 1174 BW aan. Artikel 1178 BW verzekert dat de rechten en de plichten van de partijen werkelijk van het toeval afhangen en niet van kunstmatig door de schuldenaar opgezette situaties, waarin de voorwaarde die normalerwijze zou intreden, juist uitblijft door het toedoen van de voorwaardelijk verbondene.