Voorwaardelijke verbintenissen : De gevolgen van de opschortende voorwaarde

De gevolgen van de vervulde opschortende voorwaarde

1. De terugwerkende kracht van de vervulde voorwaarde: artikel 1179 BW.

2. Uitzonderingen op de terugwerkende kracht van de vervulde voorwaarde:
- Bewarende handelingen en daden van beheer
- Innen van de vruchten
- De risicotheorie
- Verjaring van voorwaardelijke rechten

Gevolgen van de voorwaardelijke verbintenis bij niet-vervulling van de voorwaarde

- Verzaking aan de voorwaarde, mits akkoord van beide partijen.
- Geen terugwerkende kracht (art. 1176 BW)