Boek 3 - Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen
- Hoofdstuk IV. - Verschillende soorten van verbintenissen
- Afdeling I. - Voorwaardelijke verbintenissen:
§ 1. De voorwaarde in het algemeen en haar verschillende soorten
§ II. Opschortende voorwaarde

§ III. Ontbindende voorwaarde:

Art. 1183 BW : Een ontbindende voorwaarde is die welke, bij haar vervulling, de verbintenis teniet doet, en de zaken herstelt in dezelfde toestand alsof er geen verbintenis had bestaan.

  Zij schort de uitvoering van de verbintenis niet op; alleen verplicht zij de schuldeiser om, ingeval de door de voorwaarde bedoelde gebeurtenis plaatsheeft, terug te geven hetgeen hij ontvangen heeft.