Voorwaardelijke verbintenissen

Hoofdstuk 1 : Begrip en indeling :  3. Indeling van de voorwaarden

Men kan voorwaardelijke verbintenissen op verschillende manieren indelen.

3.1 Volgens hun gevolgen
Deze indeling is fundamenteel en beheert alle andere indelingen.
- De opschortende voorwaarde werkt opschortend
- De ontbindende voorwaarde werkt ontbindend of uitdovend

3.2 Positieve en negatieve voorwaarden
- Een positieve voorwaarde stelt de werking van een recht of verbintenis afhankelijk van het plaatsvinden van een gebeurtenis.
- Een negatieve voorwaarde doet hetzelfde maar dan afhankelijk van het niet-plaatsvinden of uitblijven van een gebeurtenis.


3.3 Volgens de afhankelijkheid van de voorwaarde van de wil van de partijen
- De klassieke opvatting
- De moderne opvatting
- Opportuniteit van het begrip "louter potestatieve voorwaarde"


3.4 Volgens het al dan niet geoorloofd karakter der voorwaarde
- Omschrijving

-  Hoe wordt de ongeoorloofde voorwaarde gesanctioneerd?
art. 1172 BW : heel de overeenkomst is nietig
art. 900 BW : de gift blijft geldig, maar de eraan verbonden voorwaarde is nietig

- Concrete toepassingsgevallen:
Een ongeoorloofde voorwaarde is : "indien u niet trouwt"
De voorwaarde om de geschonken of gelegateerde goederen niet te vervreemden is ongeoorloofd indien zij alle geschonken goederen tot voorwerp heeft en onbeperkt is in de tijd. Onvervreemdbare onroerende goederen kunnen immers de feodaliteit herstellen, terwijl de nieuwe orde, ingesteld door de Franse revolutie, de beschikkingsvrijheid onderstelt.