Voorwaardelijke verbintenissen

Hoofdstuk 1 : Begrip en indeling : de vervulling van de voorwaarde

1. De interpretatie van de voorwaarde

2. De invloed van de tijdsbepaling

3. Verhinderen of tweegbrengen van de voorwaarde:

- De regel van artikel 1178 BW

Veralgemening van het in artikel 1178 BW neergelegde beginsel
Uit een letterlijke lezing van artikel 1178 BW volgt dat dit enkel van toepassing is op de schuldenaar die de vervulling van de overeenkomst heeft verhinderd.
Maar artikel 1178 BW vormt een toepassing van het algmeen beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd.
Ook een schuldeiser mag een opschortende voorwaarde niet op foutieve wijze beinvloeden.

Bij wederkerige overeenkomsten correspondeert met elke schuldenaar een schuldeiser. Wie belang heeft bij de vervulling of verhindering van de voorwaarde kan niet bij het aangaan van de overeenkomst worden uitgemaakt. Wel kunnen zij vermelden in de overeenkomst:
"Opschortende voorwaarde bedongen in het voordeel van de koper."
Dan stelt zich de vraag naar de verzaking aan de opschortende voorwaaarde.