Belgisch Burgerlijk Wetboek

Boek III. Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen

Hoofdstuk III. Gevolgen van de verbintenissen
...

Afdeling VI. Gevolgen van de overeenkomsten ten aanzien van derden

Art. 1165: Overeenkomsten brengen alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen; zij brengen aan derden geen nadeel toe en strekken hun slechts tot voordeel in het geval voorzien bij artikel 1121.

Art. 1166: Niettemin kunnen de schuldeisers alle rechten en vorderingen van hun schuldenaar uitoefenen, met uitzondering van die welke uitsluitend aan de persoon verbonden zijn.

Art. 1167: Zij kunnen ook in hun eigen naam opkomen tegen de handelingen die hun schuldenaar verricht heeft met bedrieglijke benadeling van hun rechten. Niettemin, wat betreft hun rechten vermeld in de titel Erfenissen en in de titel Huwelijksvermogensstelsels, moeten zij zich naar de aldaar voorgeschreven regels gedragen.