privaatrecht
Belgisch Burgerlijk Wetboek
Boek III - Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen

Hoofdstuk III. Gevolgen van de verbintenissen
 Afdeling IV. Schadevergoeding wegens niet-nakoming van de verbintenis

Art. 1153
    Inzake verbintenissen die alleen betrekking hebben op het betalen van een bepaalde geldsom, bestaat de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering nooit in iets anders dan in de wettelijke interest, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.
   Die schadevergoeding is verschuldigd zonder dat de schuldeiser enig verlies hoeft te bewijzen.
   Zij is verschuldigd te rekenen van de dag der aanmaning tot betaling, behalve ingeval de wet ze van rechtswege doet lopen.
   Indien er opzet van de schuldenaar is, kan de schadevergoeding de wettelijke interest te boven gaan.
   Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 1907, kan de rechter, ambtshalve of op verzoek van de schuldenaar, de interest die werd bedongen als schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering, verminderen, indien de bedongen interest kennelijk de ten gevolge van de vertraging geleden schade te boven gaat. In geval van herziening kan de rechter de schuldenaar niet veroordelen tot een interest die lager is dan de wettelijke interest. Ieder beding dat strijdig is met de bepalingen van dit lid wordt voor niet-geschreven gehouden.

Ingeval van bemiddeling, kan een aangetekende brief met een voorstel tot bemiddeling gelden als ingebrekestelling (art. 1730 Ger. W.).