Belgisch Burgerlijk Wetboek: Boek II. Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom - Titel II: Eigendom :
Hoofdstuk II. Recht van natrekking op hetgeen met de zaak verenigd wordt en één lichaam ermee uitmaakt :

Eerste afdeling: Recht van natrekking betreffende onroerende zaken

....
Art. 553 BW anno 2007:

Alle gebouwen, beplantingen en werken op of onder de grond van een erf, worden vermoed door de eigenaar, op zijn kosten, te zijn tot stand gebracht en hem toe te behoren, tenzij het tegenovergestelde bewezen is; onverminderd de eigendom die een derde door verjaring mocht verkrijgen of hebben verkregen, hetzij van een ondergrondse ruimte onder eens anders gebouw, hetzij van enig ander gedeelte van het gebouw.

Commentaar

Dit is een weerlegbaar wettelijk vermoeden. Op alle wijzen kan worden aangetoond dat iemand anders eigenaar is van bijvoorbeeld het gebouw dat op de grond is opgericht.