Belgisch Burgerlijk Wetboek
Boek II. Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom
Titel II: Eigendom :
Hoofdstuk II. Recht van natrekking op hetgeen met de zaak verenigd wordt en één lichaam ermee uitmaakt :

Eerste afdeling: Recht van natrekking betreffende onroerende zaken

....
Art. 553 BW anno 2007:

Alle gebouwen, beplantingen en werken op of onder de grond van een erf, worden vermoed door de eigenaar, op zijn kosten, te zijn tot stand gebracht en hem toe te behoren, tenzij het tegenovergestelde bewezen is; onverminderd de eigendom die een derde door verjaring mocht verkrijgen of hebben verkregen, hetzij van een ondergrondse ruimte onder eens anders gebouw, hetzij van enig ander gedeelte van het gebouw.

Rechtsleer

2003 : Bouwen op andersmans grond in het specifieke geval van concubinaat

1994 : Afstand van het recht van natrekking met verlof tot bouwen.