Zakenrecht anno 2006

Actuele ontwikkelingen inzake erfpacht en opstal
- Onroerende rechten - Zakelijke rechten - Tijdelijke rechten
- Wie kan deze rechten vestigen? Wijze van vestiging
- Rechten en plichten van partijen tijdens de duur van de erfpacht of het recht van opstal
- Beeindiging

Quasi-vruchtgebruik
- Vruchtgebruik: teruggaveplicht (boedelbeschrijving, borgstelling)
- Quasi-vruchtgebruik: titels en effecten aan toonder, effectenportefeuille, kapitalisatiestukken
- Conventioneel quasi-vruchtgebruik
- Nederlands vruchtgebruik

Actuele ontwikkelingen inzake erfdienstbaarheden
- Aspecten van privaatrechtelijke erfdienstbaarheden:
Het ontstaan van privaatrechtelijke erfdienstbaarheden
Het recht van overgang en het recht van uitweg
Overschijving van erfdienstbaarheden op het hypotheekkantoor
Het einde van erfdienstbaarheden
- Aspecten van erfdienstbaarheden van openbaar nut:
Vergoeding?
Co-existentie tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke erfdienstbaarheden
Buurtwegen


Actuele knelpunten inzake appartements-medeeigendom
- De problematiek van een 'groep van gebouwen'