recht van opstal
Wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal


Art. 4
Het regt van opstal kan voor geenen langeren tijd dan van vijftig jaren worden bepaald, behoudens de bevoegdheid om hetzelve te vernieuwen.

Notariskennis