recht van opstal
Wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal

Art. 7

Indien het regt van opstal gevestigd is op een grond, waarop zich reeds gebouwen, werken en beplantingen, bevonden, welker waarde door den verkrijger van dat regt niet voldaan is, zal de grondeigenaar, bij het eindigen van het regt van opstal, alle die voorwerpen terug nemen, zonder daarvoor tot eenige schadeloosstelling gehouden te zijn.

Rechtsleer