Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek II. - Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom
Titel IV. Erfdienstbaarheden of grondlasten

Hoofdstuk III. Erfdienstbaarheden die door 's mensen toedoen gevestigd worden

Afdeling I. Onderscheiden soorten van erfdienstbaarheden die op goederen kunnen worden gevestigd

Art. 686 Eigenaars mogen op hun eigendommen of ten voordele van hun eigendommen zodanige erfdienstbaarheden vestigen als zij goedvinden, mits echter de gevestigde dienstbaarheden noch aan een persoon, noch ten voordele van een persoon, maar slechts aan een erf en ten behoeve van een erf worden opgelegd, en mits deze dienstbaarheden overigens niet met de openbare orde strijdig zijn.

Gebruik en omvang van de aldus gevestigde erfdienstbaarheden worden geregeld door de titel die deze vestigt; bij gebreke van een titel, door de hierna volgende bepalingen.

Afdeling II. Hoe erfdienstbaarheden gevestigd worden

Art. 690 Voortdurende zichtbare erfdienstbaarheden worden verkregen door een titel of door dertigjarig bezit.

Art. 691 Voortdurende niet zichtbare erfdienstbaarheden, en niet voortdurende al dan niet zichtbare erfdienstbaarheden kunnen slechts door een titel worden gevestigd.

Bezit, zelfs sinds onheuglijke tijden, is niet voldoende om deze erfdienstbaarheden te vestigen; echter kan men de reeds door bezit verkregen erfdienstbaarheden van dien aard ten huidigen dage niet betwisten, in de gewesten waar zij op die wijze konden worden verkregen.

Afdeling III. Rechten van de eigenaar van het erf waaraan de erfdienstbaarheid verschuldigd is

Art. 697. Hij aan wie erfdienstbaarheid verschuldigd is, heeft het recht alle werken uit te voeren die nodig zijn voor het gebruik en het behoud van die erfdienstbaarheid.

Afdeling IV. Hoe erfdienstbaarheden teniet gaan

Art. 703 Erfdienstbaarheden gaan teniet wanneer de zaken zich in zodanige staat bevinden dat men daarvan geen gebruik meer kan maken.


2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht