verdeling
Belgisch wetboek registratierechten
Titel 1 -Registratierecht
Hooofdstuk V - Vaststelling van de rechten

Afdeling X : Verdelingen

Artikel 109

Het recht wordt op 1 pct. vastgesteld voor:

1° de gedeeltelijke of gehele verdelingen van onroerende goederen;

2° de afstanden onder bezwarende titel, onder medeëigenaars, van onverdeelde delen in onroerende goederen;

3° de omzetting bedoeld in de artikelen 745quater en 745quinquies van het Burgerlijk Wetboek, zelfs indien er geen onverdeeldheid is.

----------------------

De heffingsgrondslag bedraagt de waarde van de onroerende goederen in hun geheel indien de onverdeeldheid eindigt (art. 110 W.Reg.).

Artikel 113 W. Reg. bevat een bepaling om misbruik van het verdelingsrecht te voorkomen.

Een beding van aanwas is geen verdeling (art. 114 W.Reg.).