verdeling
Titel 1 - Wetboek Registratierechten
Hoofdstuk IV - Vaststelling van de rechten

Afdeling X : Verdelingen

Artikel 113 anno 2006:

In geval van toebedeling bij verdeling of van afstand van onverdeelde delen aan een derde die bij overeenkomst een onverdeeld deel heeft verkregen van goederen toebehorende aan één of meer personen, wordt het recht, met afwijking van artikel 109, geheven tegen het voor de overdrachten onder bezwarende titel vastgesteld tarief, op de delen waarvan de derde ten gevolge van de overeenkomst eigenaar wordt, en zulks volgens de in artikelen 45 tot 50 voorziene regels.

Deze bepaling is van toepassing wanneer de toebedeling van goederen of de afstand van onverdeelde delen gedaan wordt aan de erfgenamen of legatarissen van de overleden derde verkrijger. Zij is niet van toepassing wanneer de derde, aan wie de toebedeling of de afstand gedaan wordt, met anderen het geheel van één of meer goederen heeft verkregen.

Commentaar

Bedrogvoorkomend

Artikel 113 Wetboek Registratierechten is nodig om te voorkomen dat men eerst zou toetreden tot een onverdeelheid en vervolgens de paarten van de anderen zou overnemen.

Toetreding ingevolge erfenis mag

Voor de toepassing van artikel 113 Wetboek Registratierechten is vereist dat iemand is toegetreden tot de onverdeeldheid bij overeenkomst.

Wanneer iemand is toegetreden ingevolge erfenis zal artikel 113 niet van toepassing zijn. Voorbeeld: A en B kopen een huis. B sterft en laat na als enige erfgenamen C en D.

Ook nu nog kunnen A, C en D het huis onderling verdelen aan het registratierecht van 1 procent.