verdeling
Titel 1 - Wetboek registratierechten
Hoofdstuk IV - Vaststelling van de rechten

Afdeling X : Verdelingen

Artikel 109 :
Het recht wordt op 1 pct. vastgesteld voor:
...

3° de omzetting bedoeld in de artikelen 745quater en 745quinquies van het Burgerlijk Wetboek, zelfs indien er geen onverdeeldheid is.
--
Art. 109: Art. vervangen bij art. 16, W 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959);
Enig lid, 3° ingevoegd bij art. 33, W 14.05.1981 (B.S., 27.05.1981).

In 1981 werd het erfrecht van de langstlevende echtgenoot drastisch gewijzigd. Er werd een omzetting van het vruchtgebruik ingevoerd en hier in het Wetboek van Registratierechten werd het delingsrechtvoorzien voor de omzetting van dat vruchtgebruik. Immers tussen een vruchtgebruiker en een naakte eigenaar bestaat geen onverdeeldheid. (Eventueel is wel wel voor een ander deel van het eigendom een onverdeeldheid). Zonder deze aanpassing zou men onder de overdracht van onroerende goederen vallen wat veel zwaarder belast wordt in het registratierecht.

Terloops kan opgemerkt worden dat een langstlevende kan verzaken aan het vruchtgebruik. De langstlevende krijgt dan wel niets in ruil. Bij omzetting van het vruchtgebruik verkrijgt de langstlevende wel iets in ruil.