Belgisch Wetboek van internationaal privaatrecht
Hoofdstuk VIII. - Goederen: Afdeling 1. - Internationale bevoegdheid

Internationale bevoegdheid inzake zakelijke rechten

Art. 85. WIPR:

De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen met betrekking tot de zakelijke rechten op een goed, naast de gevallen bedoeld in de algemene bepalingen van deze wet, indien dit goed in België gelegen is of geacht wordt gelegen te zijn krachtens artikel 87, § 2, bij het instellen van de vordering of, in geval van een vordering met betrekking tot de zakelijke rechten op een schuldvordering, indien de schuldenaar zijn woonplaats of zijn gewone verblijfplaats in België heeft bij het instellen van de rechtsvordering.