Belgisch Wetboek van internationaal privaatrecht
Hoofdstuk VIII. - Goederen: Afdeling 2. - Toepasselijk recht

Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op het zakelijk statuut

Art. 94. WIPR:

§ 1. Het recht dat krachtens deze afdeling van toepassing is, bepaalt met name :
  1° of een goed roerend of onroerend is;
  2° het bestaan, de aard, de inhoud en de omvang van de zakelijke rechten die op een goed kunnen worden gevestigd, alsook van de intellectuele eigendomsrechten;
  3° de titularissen van die rechten;
  4° de beschikbaarheid van die rechten;
  5° de wijzen van ontstaan, wijziging, overdracht en tenietgaan van die rechten;
  6° de tegenwerpbaarheid van een zakelijk recht aan derden.

§ 2. Met het oog op de tegeldemaking van een goed van een schuldenaar, stelt het krachtens deze afdeling toepasselijk recht tevens het bestaan vast van een recht van voorrang en de rangorde, alsook de verdeling van de opbrengst van de tegeldemaking, onverminderd artikel 119.