Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht

Art. 1
   Erfpachtsregt is een zakelijk regt om het vol genot te hebben van een aan eenen anderen toebehoorend onroerend goed, onder gehoudenis om aan laatstgemelden, als eene erkentenis van deszelfs eigendom, eene jaarlijksche pacht te voldoen, het zij in geld, het zij in voortbrengselen of vruchten.
   De titel van aankomst van het erfpachtsregt moet in de openbare daartoe bestemde registers worden overgeschreven.