Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht

Artikel 2

Erfpachtsregt mag, noch voor eenen langeren tijd dan negen en negentig jaren, noch voor eenen korteren tijd dan zeven en twintig jaren, worden gevestigd.

Commentaar - Notariskennis