meerderheid
Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2007: Boek 2 - Titel II. Eigendom - Hoofdstuk III. Medeëigendom
Afdeling II. Gedwongen medeëigendom van gebouwen of groepen van gebouwen
Onderafdeling III. Beheer van het gebouw of van de groep van gebouwen
Art. 577-7
§ 1. Behoudens strengere bepalingen in het reglement van medeëigendom, beslist de algemene vergadering:
   
bij meerderheid van drie vierden van de stemmen:
    a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft;
    b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van die waarover de syndicus kan beslissen;
    c) over de oprichting en de samenstelling van een raad van beheer die tot taak heeft de syndicus bij te staan en toezicht te houden op zijn beheer;
   
bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:
    a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de medeëigendom;
    b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;
    c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging;
    d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden;
    e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen.


§ 2. In geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging, worden de vergoedingen die in de plaats komen van het vernietigde onroerend goed bij voorrang aangewend voor de heropbouw ervan, indien daartoe beslist wordt.
   Onverminderd de vorderingen ingesteld tegen de medeëigenaar, de bewoner of de derde, die aansprakelijk is voor het schadegeval, zijn de medeëigenaars verplicht in geval van heropbouw of herstel bij te dragen in de kosten, naar evenredigheid van hun aandeel in de medeëigendom.

§ 3. Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle medeëigenaars beslist over elke wijziging van verdeling van de aandelen van de medeëigendom, alsmede over elke beslissing van de algemene vergadering betreffende de volledige heropbouw van het onroerend goed.