law - property - titel
HOOFDSTUK XVII : DOOR DE ONTVANGERS TE VERSTREKKEN INLICHTINGEN
inhoudstafel - volledige wettekst anno 2008 (zie vanaf artikel 143): En ook voor de Waalse regio is deze wettekst dezelfde in het Frans. Deze artikelen van het oorspronkelijke Belgische Wetboek van Successierechten zijn dezellfde in de drie regions die enkel bevoegeheden hebben op het vlak van tarief en vrijstellingen. Suiccessierechten worden geïnd door de Federale overheid.

Artikel 143
Onverminderd de bijzondere wetten, reiken de ontvangers der successierechten afschriften of uittreksels van de successieaangiften uit:

1° op verzoek van de betrokkenen in rechtstreekse naam, van hun erfgenamen of rechthebbenden;

2° op verzoek van derden, tegen bevel van de vrederechter.

De uitreiking van voormelde stukken geeft aanleiding tot een door de Minister van Financiën vast te stellen retributie.


Artikel 144
De ontvangers der successierechten zijn ertoe gehouden, op eenvoudig verzoek, aan alle personen, tegen een door de Minister van Financiën vast te stellen retributie, de eigendomstitels van de in het ambtsgebied van hun kantoor gelegen vaste goederen te doen kennen.


Artikel 145
De ontvangers der successierechten zijn ertoe gehouden, tegen een door de Minister van Financiën vast te stellen retributie, op vordering van de erfgenamen, legatarissen of begiftigden hetzij van een overleden echtgenoot, hetzij van een zijner vertegenwoordigers, de terugnemingen en vergoedingen aan te duiden die deze echtgenoot aanbelangen en die voortkomen van overeenkomsten houdende overdracht of verklaring van binnen het ambtsgebied van hun kantoor gelegen vaste goederen.

In dit geval, mag door de ontvangers gevergd worden dat de verzoekers hun de datum van het huwelijk zomede het huwelijksregime doen kennen van de echtgenoot, wier terugnemingen en vergoedingen dienen opgezocht.


Artikel 146
De onder artikelen 143 tot 145 voorziene inlichtingen moeten insgelijks verstrekt worden aan de lasthebber van de belanghebbenden, op voorwaarde dat men van de lastgeving late blijken.


Artikel 146bis
Hij die, uit welken hoofde ook, optreedt bij de toepassing van de belastingwetten of die toegang heeft tot de ambtsvertrekken van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, is, buiten het uitoefenen van zijn ambt, verplicht tot de meest volstrekte geheimhouding aangaande alle zaken waarvan hij wegens de uitvoering van zijn opdracht kennis heeft.

De ambtenaren van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, oefenen hun ambt uit wanneer zij aan andere administratieve diensten van de Staat, daaronder begrepen de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtsmachten, en aan de openbare instellingen of inrichtingen, inlichtingen verstrekken welke voor die diensten, instellingen of inrichtingen nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van wettelijke of reglementaire bepalingen.

Personen die deel uitmaken van diensten waaraan de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, ingevolge het vorige lid inlichtingen van fiscale aard heeft verstrekt, zijn tot dezelfde geheimhouding verplicht en mogen de bekomen inlichtingen niet gebruiken buiten het kader van de wettelijke bepalingen voor de uitvoering waarvan zij zijn verstrekt.

Onder openbare instellingen of inrichtingen dienen verstaan de instellingen, maatschappijen, verenigingen, inrichtingen en diensten welke de Staat mede beheert, waaraan de Staat een waarborg verstrekt, op welker bedrijvigheid de Staat toezicht uitoefent of waarvan het bestuurspersoneel aangewezen wordt door de Regering, op haar voordracht of met haar goedkeuring.