Wetboek der registratierechten: 4. Vaststelling van de rechten:

Afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 47

Wanneer de overeenkomst op het vruchtgebruik van een onroerend goed slaat, wordt de in artikel 46 bedoelde verkoopwaarde vertegenwoordigd door de som verkregen door vermenigvuldiging van de jaarlijkse opbrengst of, bij ontstentenis daarvan, van de huurwaarde van het goed, met het getal dat in de onderstaande tabel is opgegeven en afhankelijk is van de leeftijd, welke degene op wiens hoofd het vruchtgebruik is gevestigd, op de dag van de akte heeft:

Getal - Leeftijd

18 - 20 jaar of minder
17 - meer dan 20 jaar en niet meer dan 30 jaar;
16 - meer dan 30 jaar en niet meer dan 40 jaar;
14 - meer dan 40 jaar en niet meer dan 50 jaar;
13 - meer dan 50 jaar en niet meer dan 55 jaar;
11 - meer dan 55 jaar en niet meer dan 60 jaar;
 9,5 - meer dan 60 jaar en niet meer dan 65 jaar;
 8 - meer dan 65 jaar en niet meer dan 70 jaar;
 6 - meer dan 70 jaar en niet meer dan 75 jaar;
 4 - meer dan 75 jaar en niet meer dan 80 jaar;
 2 - meer dan 80 jaar.

Is het vruchtgebruik voor een beperkte tijd gevestigd, zo is de verkoopwaarde vertegenwoordigd door de som verkregen door het kapitaliseren ad 4 pct. van de jaarlijkse opbrengst, rekening gehouden met de bij de overeenkomst gestelde duur van het vruchtgebruik, maar zonder te mogen overschrijden hetzij de naar voorgaande alinea bepaalde waarde, zo het gaat om een ten bate van een natuurlijke persoon gevestigd vruchtgebruik, hetzij het bedrag van twintigmaal de opbrengst, zo het vruchtgebruik ten bate van een rechtspersoon is gevestigd.

In geen geval mag aan het vruchtgebruik een hogere waarde dan de vier vijfden van de verkoopwaarde van de volle eigendom worden toegewezen.

--------------------
Art. 47 : Gewijzigd bij art. 3, W 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959).