Beslag op van onroerende goederen

Bevel tot betalen

Alvorens men tot beslag kan overgaan dient men aan zijn schuldenaar een bevel tot betalen te doen.

Art. 1566. Uitvoerend beslag op onroerend goed kan niet worden gedaan dan vijftien dagen na het bevel.

Beslag exploot

"Bij exploot van gerechtsdeurwaarder ... met standpplaats te Antwerpen op .. heeft de naamloze vennootschap Fortis Bank, voornoemd, BESLAG GELEGD op het hierna omschreven goed. Dit exploot werd overgeschreven op het hypotheekkantoor te Antwerpen op ..., onder nummer ...."

 

 

Ingeval van beslag

bron: Gerechtelijk wetboek

Art. 1573. De natuurlijke vruchten en de vruchten van nijverheid, door de beslagene ingezameld na het beslagexploot, of de prijs die zij opbrengen, worden voor onroerend gehouden om samen met de prijs van de onroerende goederen te worden verdeeld overeenkomstig artikel 1572.

Art. 1574. De beslagene mag geen houtkap verrichten of geen beschadiging veroorzaken, op straffe van schadevergoeding.

Art. 1575. Huurcontracten die geen vaste dagtekening hebben voor de overschrijving van het beslagexploot kunnen niet worden ingeroepen tegen de ingeschreven schuldeisers, noch tegen enige andere schuldeiser die naar behoren de in artikel 1565 bedoelde overschrijving heeft gedaan, noch tegen de beslagleggers, noch tegen de koper. Evenmin kunnen tegen deze schuldeisers, de beslagleggers of de koper huurcontracten worden ingeroepen, die de beslagene heeft toegestaan na de overschrijving van het bevel of van het exploot van beslaglegging, zelfs indien zij een vaste dagtekening hebben, en huurcontracten, toegestaan na het bevel, al werd dit niet overgeschreven, indien zij voor langer dan negen jaar zijn aangegaan of kwijting inhouden van ten minste drie jaar huur.