De meerwaarde op de verkoop van een bebouwd onroerend goed kan als inkomen belast worden

Wie een gebouwd onroerend goed verkoopt binnen de 5 jaar na de aankoop ervan betaalt belasting op de meerwaarde die hij realiseert.

Diverse inkomsten zijn: meerwaarden die naar aanleiding van een overdracht onder bezwarende titel zijn verwezenlijkt op in BelgiŽ gelegen gebouwde onroerende goederen of op zakelijke rechten met betrekking tot zulke goederen, met uitzondering van het recht van erfpacht, het recht van opstal of een gelijkaardig onroerend recht, ingeval :
a) die gebouwde onroerende goederen onder bezwarende titel zijn verkregen en binnen vijf jaar na de datum van verkrijging zijn vervreemd;
b) die gebouwde onroerende goederen zijn verkregen bij schenking onder levenden en zijn vervreemd binnen drie jaar na de akte van schenking en binnen vijf jaar na de datum van verkrijging onder bezwarende titel door de schenker;
c) de belastingplichtige een gebouw heeft opgetrokken op een ongebouwd onroerend goed dat hij onder bezwarende titel of bij schenking onder levenden heeft verkregen, voor zover de bouwwerken een aanvang hebben genomen binnen de vijf jaar na de verkrijging van de grond onder bezwarende titel door de belastingplichtige of door de schenker en het geheel binnen de vijf jaar na de datum van de eerste ingebruikname of verhuring van het gebouw werd vervreemd.
Onder datum van verkrijging of vervreemding moet worden verstaan :
de datum van de authentieke akte van verkrijging of van vervreemding;
of, bij gebrek aan authentieke akte, de datum waarop enigerlei andere akte of geschrift waarbij de verkrijging of de vervreemding is vastgesteld, aan de registratieformaliteit is onderworpen.
(Bron: artikel 90 10į Wetboek Inkomstenbelasting voor de inkomen van het jaar 2003 - Personenbelasting - Grondslag - Diverse inkomsten)