Vlaamse Wooncode - INHOUDSTAFEL 2008

TITEL I
    ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL II    DOELSTELLINGEN VAN HET WOONBELEID

HOOFDSTUK I       HET RECHT OP WONEN
HOOFDSTUK II     BIJZONDERE DOELSTELLINGEN VAN HET WOONBELEID

TITEL III   KWALITEITSBEWAKING

HOOFDSTUK I     DE VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN WOONKWALITEITSNORMEN
HOOFDSTUK II     HET CONFORMITEITSATTEST
HOOFDSTUK III    ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING
HOOFDSTUK IV      OVERBEWOONDE WONINGEN
HOOFDSTUK V       SANCTIES

TITEL IV    DE ORGANISATIE VAN HET WOONBELEID

HOOFDSTUK I       DE VLAAMSE WOONRAAD
HOOFDSTUK II     DE PLANNING VAN HET VLAAMSE WOONBELEID
HOOFDSTUK III    DE TERRITORIALE PLANNING
HOOFDSTUK IV     WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

TITEL V     DE SOCIALE WOONORGANISATIES

HOOFDSTUK I       GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
HOOFDSTUK II     DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN
HOOFDSTUK II bis  DE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN
HOOFDSTUK III     HET VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN                       
HOOFDSTUK IV   DE ERKENDE HUURDIENSTEN

TITEL VI    INSTRUMENTEN VAN HET WOONBELEID

HOOFDSTUK I       HET FONDS VOOR DE HUISVESTING
HOOFDSTUK II      SUBSIDIERING VAN OVERHEIDSINITIATIEVEN
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Afdeling 2. Subsidie voor het sociale grond- en pandenbeleid
Afdeling 3. Subsidie voor wooninfrastructuur
Afdeling 4. Subsidie voor nieuwbouw en renovatie
Afdeling 5. Subsidie voor de verhuring, verbetering en aanpassing van woningen

HOOFDSTUK III    SUBSIDIERING VAN WOONPROJECTEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN EN VAN WOONPROJECTEN IN DE PRIVE-SECTOR………44

Afdeling 1. Woonprojecten van sociale verhuurkantoren
Afdeling 2. Woonprojecten in de privé-sector
[Afdeling 3. Garantiefonds voor huisvesting] […]
[wordt op latere datum, te bepalen door de Vlaamse Regering, opgeheven [decr. 24 maart 2006, art. 58]

HOOFDSTUK IV ANDERE STEUNMAATREGELEN
Afdeling 1. Sociale leningen en waarborgen
Afdeling 2. Tegemoetkomingen
HOOFDSTUK V HET RECHT VAN WEDERINKOOP

HOOFDSTUK VI ANDERE INSTRUMENTEN
Afdeling 1. Recht van voorkoop
Afdeling 2. Sociaal beheer van woningen

TITEL VII
  DE VERHURING VAN WONINGEN IN DE SOCIALE SECTOR

HOOFDSTUK I   GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE SOCIALE HUURWONINGEN
HOOFDSTUK II   SPECIFIEKE BEPALINGEN
HOOFDSTUK III  TOEZICHT MAATREGELEN EN SANCTIES


TITEL VIII
OPHEFFINGS-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN