Belgisch Gerechtelijk Wetboek - Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling:  Titel III. Gedwongen tenuitvoerlegging

Hoofdstuk. - Uitvoerend beslag op onroerend goed

Art. 1560. De schuldeiser kan de uitwinning vervolgen :

  1° van de onroerende goederen en van hun als onroerend goed beschouwd toebehoren die eigendom zijn van zijn schuldenaar;

  2° van de rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal die aan de schuldenaar toebehoren op goederen van dezelfde aard.

Commentaar

Artikel 1560 Ger.W. geeft de eenheid van het vermogen van de schuldenaar weer, zoals dit ook terug te vinden is in artikel 7 van de Belgische hypotheekwet.