Belgisch Gerechtelijk Wetboek - Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling:  Titel III. Gedwongen tenuitvoerlegging

Hoofdstuk. - Uitvoerend beslag op onroerend goed

...
Art. 1620. Dezelfde eis kunnen instellen of kunnen zich erbij aansluiten:

  de voogd over de minderjarige of de onbekwaamverklaarde en de voorlopige bewindvoerder over de in een krankzinnigengesticht geplaatste of ten huize afgezonderde persoon, die optreden krachtens een bijzondere machtiging van de familieraad die niet moet worden gehomologeerd;

  de ontvoogde minderjarige, bijgestaan door zijn curator;

  en in het algemeen alle wettelijke bewindvoerders over andermans goederen.