Kredietopening voor verwerving van vastgoed

aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting

Onderafdeling IIbis. - Vermindering voor het lange termijnsparen.
A. Algemeen.
Art. 145.1. Binnen de grenzen en onder de voorwaarden bepaald (in de artikelen 145.2. tot 145.16bis.) wordt een belastingvermindering verleend die wordt berekend op de volgende uitgaven die tijdens het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald :
....

3 (als betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypothecaire lening die is aangegaan om een in Belgi gelegen woning te bouwen, te verwerven of te verbouwen;) <W 2000-05-17/33, art. 4, 068; Inwerkingtreding : 01-01-2000>


D. Aflossing of wedersamenstelling van hypothecaire leningen.
Art. 145.5. De in artikel 1451, 3, vermelde betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypotheeklening komen voor vermindering in aanmerking op voorwaarde dat de lening is aangegaan :
1 bij een instelling die in de Europese Unie is gevestigd;
2 voor een looptijd van ten minste 10 jaar.
Art. 145.6. De bijdragen en betalingen als vermeld in artikel 145.1., 2 en 3, komen voor vermindering in aanmerking voor zover die uitgaven niet meer bedragen dan 15 pct. van de eerste schijf van (1.250,00 EUR) van het totale beroepsinkomen en 6 pct. van het overige, met een maximum van (1.500 EUR). <KB 2000-07-20/64, art. 1, 078; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
Bovendien komen betalingen als vermeld in artikel 145.1., 3, slechts voor vermindering in aanmerking in zoverre zij betrekking hebben op de eerste schijf van (50.000 EUR) van het aanvangsbedrag van de voor die woning aangegane leningen. <KB 2001-07-13/50, art. 2, 089; Inwerkingtreding : 01-01-2001 - (Van toepassing op de leningen die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2001 en voor zover ze geen leningen vervangen die vr die datum zijn afgesloten.)>
De Koning bepaalt de voorwaarden en de wijze waarop de vermindering ingevolge artikel 145.1., 2 en 3, wordt toegepast.