Post-interventiedossier

25 JANUARI 2001. - Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.


Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : Belgisch Staatsblad 07-02-2001
Inwerkingtreding : 01-05-2001


Art. 43. § 1. Een postinterventiedossier, waarvan de inhoud beantwoordt aan deze omschreven in de artikelen 34 en 36, wordt opgesteld voor de werken die betrekking hebben op de structuur, op de essentiėle elementen van het bouwwerk, of op toestanden die een aantoonbaar gevaar inhouden.


§ 2. Het in § 1 bedoelde postinterventiedossier wordt opgesteld door de opdrachtgever of door een door hem aangestelde derde.


De opdrachtgever ziet er tevens op toe dat het postinterventiedossier wordt aangepast aan de eventuele wijzigingen die tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk aan het project worden aangebracht.