Post-interventiedossier

25 JANUARI 2001. - Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.


Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : Belgisch Staatsblad 07-02-2001
Inwerkingtreding : 01-05-2001


Onderafdeling III. - De overdracht, de terbeschikkingstelling en de opvraging van het postinterventiedossier.
Art. 48. Teneinde de nieuwe eigenaar inzonderheid toe te laten zijn toekomstige verplichtingen als opdrachtgever van eventuele latere werken aan het bouwwerk uit te oefenen, overhandigt de persoon of overhandigen de personen, die, bij elke gehele of gedeeltelijke overdracht van het bouwwerk, het bouwwerk afstaan of overdragen, het postinterventiedossier aan de nieuwe eigenaar.
Deze overhandiging wordt in de akte die de overdracht bevestigt, opgetekend.
Tevens houdt elke eigenaar van het geheel of een gedeelte van het bouwwerk een exemplaar van het postinterventiedossier ter beschikking van elke persoon die hierin als opdrachtgever van latere werken aan het bouwwerk mag optreden, inzonderheid, een huurder.