law - real estate - realtor

Koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van
DE BEROEPSTITEL EN VAN DE UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN VASTGOEDMAKELAAR

gecoordineerde wettekst de dato begin 2009


Art. 1.
Er wordt een Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (B.I.V.) opgericht waarvan de regels inzake organisatie en werking bepaald worden door het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht.

Art. 2.
Niemand mag als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen of de beroepstitel voeren van “erkend vastgoedmakelaar B.I.V.” of “stagiair-vastgoedmakelaar” tenzij hij is ingeschreven op het tableau van de beoefenaars van het beroep of op de lijst van de stagiairs die door het Instituut bijgehouden worden of, indien hij in het buitenland gevestigd is, geen toestemming heeft verkregen om het beroep occasioneel uit te oefenen.
De personen die zijn ingeschreven op het tableau van de beoefenaars of op de lijst van de stagiairs met toepassing van artikel 5, § 1, 1°, e van dit besluit hebben het recht om van hun wettige opleidingstitel van de Lid-Staat van oorsprong of van herkomst en eventueel van de afkorting ervan gebruik te maken in de taal van deze Staat. In dit geval moet die titel gevolgd worden door de naam en de plaats van de instelling of van de examencommissie die deze titel heeft verleend.

Art. 3.
Oefent de beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar in de zin van dit besluit uit, hij die zich gewoonlijk, als zelfstandige en voor rekening van derden, bezighoudt met:
1° activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
2° activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor:
a) ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten;
b) ofwel het syndicschap van onroerende goederen in medeëigendom.

Art. 4.
Vallen niet onder de toepassing van dit besluit:
1° de persoon die één van de in artikel 3 bedoelde activiteiten uitoefent op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen of van vaste beroepsgebruiken voor zover hij onderworpen is aan de tucht van een erkende beroepsinstantie;
2° de persoon die bij de uitoefening van een van dezelfde activiteiten slechts zijn familiepatrimonium beheert of het patrimonium waarvan hij medeëigenaar is, of het patrimonium van de vennootschap waarvan hij aandeelhouder of vennoot is.
Deze personen zijn niet gemachtigd om de titel van “erkend vastgoedmakelaar B.I.V.” of “stagiairvastgoedmakelaar” te voeren.

Art. 5.
§ 1. De titularissen van het gereglementeerde beroep van vastgoedmakelaar moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
1° houder zijn van één der hierna volgende akten:
a) diploma van:
- licentiaat of doctor in de rechten;
- licentiaat in notariaat;
- handelsingenieur;
- licentiaat in de handelswetenschappen, in de economische wetenschappen of in de toegepaste economische
wetenschappen;
- burgerlijk ingenieur;
- landbouwkundig ingenieur;
- ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën;
- licentiaat in bedrijfsbeheer;
- licentiaat in stedebouwkunde en ruimtelijke ordening;
- licentiaat in de wetenschappen, groep aardrijkskunde, optie landmeetkunde of licentiaat in de geometrologie;
- architect;
- technisch of industrieel ingenieur;
- gegradueerde in vastgoed;
- gegradueerde in bouwkunde of openbare werken.
- gegradueerde in de handelswetenschappen;
- gegradueerde in de rechten;
- gegradueerde in de boekhouding;
- gegradueerde in de topografie;
- gegradueerde in de architectuur;
- meetkundige-schatter van onroerende goederen, uitgereikt door de Centrale Examencommissie van de Staat;
- binnenhuisarchitect;
- diploma dat toegang verleent tot het beroep van accountant;
b) een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan een der bovenvermelde akten en dat is uitgereikt door een examencommissie van de Staat of van een Gemeenschap;
c) een diploma van ondernemersopleiding dat overeenstemt met het beroep van vastgoedmakelaar en dat uitgereikt is overeenkomstig de regelingen betreffende de voortdurende vorming in de Middenstand;
d) een diploma uitgereikt door enige andere instelling van vergelijkbaar niveau en erkend door de Koning, na advies van het Beroepsinstituut der vastgoedmakelaars;
e) 1. een opleidingstitel voorgeschreven door een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap of een andere Staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna « Staat » te noemen, om tot het beroep van vastgoedmakelaar op zijn grondgebied te worden toegelaten, dan wel deze activiteit aldaar uit te oefenen.
Wordt verstaan onder opleidingstitel ieder diploma, certificaat of andere titel :
- die moet zijn afgegeven door een bevoegde autoriteit in een lidstaat die overeenkomstig de wettelijke of bestuursrechterlijke bepalingen van die lidstaat is aangewezen;
- en die blijk geven van een beroepskwalificatieniveau dat ten minste gelijkwaardig is aan een opleiding op het niveau van postsecundair onderwijs dat ten minste 1 jaar duurt of in geval van een deeltijdse opleiding, van een gelijkwaardige duur, waarvoor als een van de toelatingsvoorwaarden in de regel geldt dat men de studiecyclus van secundair onderwijs moet hebben voltooid die voor de toegang tot het universitair of hoger onderwijs vereist is, of een volledige equivalente schoolopleiding van secundair niveau, alsook de beroepsopleiding die eventueel als aanvulling op deze cyclus van
postsecundair onderwijs vereist is;
2. als de belanghebbende voltijds het beroep van vastgoedmakelaar heeft uitgeoefend gedurende twee jaar tijdens de voorafgaande tien jaar in een andere lidstaat, waar het beroep niet gereglementeerd is, een opleidingstitel :
- die moet zijn afgegeven door een bevoegde autoriteit in een lidstaat die overeenkomstig de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van die lidstaat is aangewezen;
- die blijk geven van een beroepskwalificatieniveau dat ten minste gelijkwaardig is aan een opleiding op het niveau van postsecundair onderwijs dat ten minste 1 jaar duurt of in geval van een deeltijdse opleiding, van een gelijkwaardige duur, waarvoor als een van de toelatingsvoorwaarden in de regel geldt dat men de studiecyclus van secundair onderwijs moet hebben voltooid die voor de toegang tot het universitair of hoger onderwijs vereist is, of een volledige equivalente schoolopleiding van secundair niveau, alsook de beroepsopleiding die eventueel als aanvulling op deze cyclus van
postsecundair onderwijs vereist is;
- en die aantoont dat de houder op de uitoefening van het betrokken beroep is voorbereid.
Alleszins mag de twee jaar beroepservaring niet worden geëist wanneer de opleidingstitel die de aanvrager houdt het resultaat is van een gereglementeerde opleiding, d.w.z. elke opleiding die specifiek op de uitoefening van vastgoedmakelaar gericht is en die uit een studiecyclus bestaat die eventueel met een beroepsopleiding, een beroepsstage of praktijkervaring wordt aangevuld, waarvan de structuur en het niveau in wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de betrokken lidstaat vastgesteld worden of het voorwerp vormen van een controle of erkenning van een daartoe aangewezen autoriteit.
2° persoonlijk de verantwoordelijkheid dragen voor elke bij de uitoefening van het beroep gestelde daad;
3° de deontologische regels, vastgesteld door het Beroepsinstituut der vastgoedmakelaars naleven.
Wanneer een bewijs van financiële draagkracht is vereist voor de toegang tot of de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar dan worden attesten afgeven door banken in de lidstaat van oorsprong of herkomst aanvaard als gelijkwaardig.
Wanneer voor de toegang of de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar een verzekering tegen de financiële risico van hun beroepsaansprakelijkheid geëist wordt, worden de attesten afgeleverd door verzekeringsmaatschappijen uit andere lidstaten aanvaard als gelijkwaardig. Deze attesten vermelden dat de verzekeraar de van kracht zijnde wetten en voorschriften in België heeft nageleefd voor wat betreft de voorwaarden en de reikwijdte van de dekking. Zij mogen bij overlegging niet ouder zijn dan 3 maanden;
4° zich houden aan het beroepsgeheim.
§ 2. De akten waarvan sprake is in de bovenvermelde § 1, 1°, a) tot c), moeten worden uitgereikt door onderwijs of opleidingsinstellingen, georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door het Rijk of door de Gemeenschappen.


Art. 5bis.
De onderdanen van een andere lidstaat zijn gemachtigd om tijdelijk en occasioneel de activiteit van
vastgoedmakelaar uit te oefenen zonder de voorwaarden van artikel 5, § 1er, 1. e) te moeten vervullen, indien zij op wettige wijze zijn gevestigd in een lidstaat om er hetzelfde beroep uit te oefenen.
Als het beroep van vastgoedmakelaar niet gereglementeerd is in deze lidstaat, moeten zij dit gedurende ten minste twee jaar tijdens de tien jaar die hun vrije dienstverrichting voorafgaan hebben uitgeoefend. Het tijdelijke en occasioneel karakter van de dienstverrichting wordt geval per geval geapprecieerd door de Uitvoerende Kamer, inzonderheid in functie van de duur, de frequentie, de periodiciteit en de continuïteit.


Art. 6.
De inschrijving op het tableau van de titularissen is afhankelijk van volgende voorwaarden :
1° het op voldoende wijze doorlopen van een stage, in het kantoor van de stagemeester, die gelijkwaardig moet zijn aan 200 dagen beroepspraktijk in de hoedanigheid van zelfstandige, gepresteerd tijdens een periode van tenminste twaalf maanden en hoogstens zesendertig maanden;
2° de bijscholing georganiseerd of erkend door het Instituut te hebben gevolgd;
3° en geslaagd zijn in een praktische bekwaamheidstest georganiseerd of erkend door het Instituut.
De houders van een opleidingstitel opgenomen in artikel 5, § 1er, 1°, e) zijn vrijgesteld van stage.
Alleszins mag de Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars hun, naargelang hun keuze, hetzij een aanpassingsstage van ten hoogste drie jaar opleggen, hetzij hun een proeve van bekwaamheid laten afleggen, in één van de volgende gevallen :
- wanneer de duur van de opleiding geviseerd door artikel 5, § 1, 1°, e) twee jaar niet overschrijdt;
- wanneer hun gevolgde opleiding betrekking heeft op vakken die wezenlijk verschillen van die welke worden bestreken door de in België vereiste opleidingstitel, te weten vakgebieden waarvan de kennis van essentieel belang is voor de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar en waarvoor de door de aanvrager ontvangen opleiding belangrijke verschillen vertoont.
De nadere regels voor de stage en de beoordeling worden vastgelegd in het stagereglement van het Instituut;
de stagiair wordt ingeschreven op de lijst der stagiairs, die wordt bijgehouden door de Uitvoerende Kamer. De voorschriften betreffende de proeve van bekwaamheid, de opstelling van de lijst van de leerstof en het statuut van de aanvrager die zich daarop wil voorbereiden, zijn vastgelegd in het stagereglement van het Instituut.
Indien overwogen wordt om van de aanvrager te verlangen dat deze een aanpassingsstage volbrengt of proeve van bekwaamheid aflegt, wordt er eerst nagaan of de kennis die de aanvrager tijdens zijn
beroepservaring als vastgoedmakelaar in een lidstaat of derde land heeft verworven, van dien aard is, dat het wezenlijk verschil in de opleiding daardoor geheel of gedeeltelijk wordt ondervangen.
N.B.: versie van toepassing op de stagiairs die vóór 01/01/2008 ingeschreven zijn op de lijst van de stagiairs.
De inschrijving in het tableau van beoefenaars van het beroep is afhankelijk van het op voldoende wijze doorlopen hebben van een stage van één jaar.
De houders van één van de diploma's vermeld in artikel 5, § 1, 1°, e van dit besluit zijn vrijgesteld van de stage. In de gevallen opgesomd in artikel 4, § 1, b van de richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, kan de uitvoerende kamer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars voor het bekomen van hun inschrijving op het tableau van de beoefenaars evenwel van hen eisen dat zij naar eigen keuze ofwel een aanpassingsstage van één jaar volbrengen ofwel een proef van bekwaamheid afleggen.
De nadere regels voor de stage en de beoordeling worden vastgesteld in het stagereglement van het Instituut; de stagiair wordt ingeschreven op de lijst der stagiairs die wordt bijgehouden door de uitvoerende kamer. De voorschriften betreffende de proeven van bekwaamheid, de opstelling van de lijst van de leerstof en het statuut van de aanvrager die zich daarop wil voorbereiden zijn vastgelegd in het stagereglement van het Instituut met inachtneming van de regels in het stagereglement van het Instituut met inachtneming van de regels inzake communautair recht en in het bijzonder van de bepalingen van artikel 1, g van de bovenvermelde richtlijn.
Indien overwogen wordt om van de aanvrager te verlangen dat deze een aanpassingsstage volbrengt of proeve van bekwaamheid aflegt, wordt er eerst nagegaan of de kennis die de aanvrager tijdens zijn beroepservaring als vastgoedmakelaar heeft verworven, van dien aard is dat het wezenlijk verschil in de opleiding daardoor geheel of gedeeltelijk wordt ondervangen.


Art. 7.
De personen die, op datum van inwerkingtreding van dit besluit, sedert ten minste drie maanden de in artikel 3 bedoelde beroepswerkzaamheden uitoefenen voor eigen rekening of, als gevolmachtigden of organen, voor rekening van een rechtspersoon, worden op eigen verzoek ingeschreven op de lijst bedoeld in artikel 17, § 1, van de kaderwet van 1 maart 1976, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 juni 1987 houdende organisatie van de overgangsregeling bedoeld in artikel 17 van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen.
In afwijking van artikel 2 van het voornoemde besluit van 24 juni 1987:
1° zal evenwel ook een bewijs van inschrijving in het handelsregister onder de rubriek “onderneming in
onroerende goederen” kunnen gelden, hetzij als één van de twee stukken aan de hand waarvan de
uitoefening van het beroep voor eigen rekening kan worden bewezen, hetzij voor zover tevens wordt voldaan aan wat bepaald is in § 2, 1°, van het besluit van 24 juni 1987, als stuk aan de hand waarvan de uitoefening van het beroep voor rekening van een rechtspersoon kan worden bewezen.
2° zal het stuk bedoeld in § 1, 4°, van het besluit van 24 juni 1987 in voorkomend geval kunnen vervangen worden door een attest van de Administratie voor Sociale Zaken, van het Ministerie van Middenstand of van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, dat bevestigt dat een internationale overeenkomst de aanvrager vrijstelt van de verplichting om zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen of bij de Nationale Hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.

Art. 8.
Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.


Art. 9.
Onze Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.