Bodemsaneringsdecreet

In Vlaanderen moet men rekening houden met het bodemsaneringsdecreet. Meer informatie daarover kan gevonden worden op de website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM.be)

Bodemattest

Bij de verkoop van een huis of een grond dient de verkoper te beschikken over een bodemattest. Dit attest is voldoende, zolang er geen vervuilende activiteiten op de grond hebben plaatsgevonden.

Bron: artikel 36 van het bodemsaneringsdecreet:
[ 1.Voor het sluiten van een overeenkomst betreffende de overdracht van grond, moet de overdrager bij OVAM een bodemattest aanvragen en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver. Dat attest wordt afgeleverd uiterlijk een maand na de ontvankelijke aanvraag. Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een grond waarop een inrichting gevestigd is of was of een activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 3, 1, wordt het attest afgeleverd uiterlijk[ twee maanden ] na de ontvankelijke aanvraag.]
2.De onderhandse akte waarin de overdracht van gronden wordt vastgelegd, bevat de inhoud van het bodemattest.
3.In alle akten betreffende de overdracht van gronden, neemt de instrumenterende ambtenaar de verklaring van de overdrager op dat de verwerver voor het sluiten van de overeenkomst op de hoogte is gebracht van de inhoud van het bodemattest. De instrumenterende ambtenaar neemt tevens de inhoud van het bodemattest in de akte op.
[ 4.De verwerver van de grond of OVAM kan de nietigheid van de overdracht die plaatsvond in strijd met de bepalingen van dit artikel vorderen. De nietigheid kan niet meer worden ingeroepen indien voor het verlijden van de authentieke akte met betrekking tot de overdracht, de verwerver in het bezit is gesteld van het meest recent afgeleverde bodemattest of van een bodemattest waarvan de inhoud identiek is aan de inhoud van het meest recent afgeleverde bodemattest en hij zijn verzaking aan de nietigheidsvordering uitdrukkelijk in de authentieke akte laat vaststellen.]