Van het bodemattest dient melding te worden gemaakt in de notariŽle akte

Gronden waarvoor een 'blanco' bodemattest werd afgeleverd

Bepalingen in verband met de bodemtoestand 1. De verkoper verklaart dat er op de grond, voorwerp van onderhavige akte,bij zijn weten, geen inrichting gevestigd is of was, noch een activiteit wordt of werd uitgevoerd, die opgenomen is op de lijst van de inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 3, paragraaf 1 van zelfde bodemsaneringsdecreet. 2. Met betrekking tot het verkochte goed werd door de OVAM een bodemattest afgeleverd op XXXXXXXX in overeenstemming met artikel 36 ß 1 van voormeld Decreet. De inhoud van dit attest luidt: "Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het register van verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij OVAM." Opmerking: Gronden waarop een inrichting gevestigd is of was of een activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 3, 1 van het bodemsaneringsdecreet kunnen vanaf ťťn oktober negentienhonderd zesennegentig slechts overgedragen worden als er vooraf een oriŽnterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. Dit attest vervangt alle vorige attesten." De comparanten verklaren dat voor de ondertekening van onderhavige akte tussen hen een onderhandse koopovereenkomst werd afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat een bodemattest zou worden afgeleverd door de OVAM waaruit blijkt: hetzij dat voor het verkochte goed geen gegevens beschikbaar zijn; hetzij dat voor het verkochte goed geen bodemverontreiniging werd vastgesteld. De comparanten verklaren dat voormeld attest voldoet aan de gestelde opschortende voorwaarde. De koper verklaart dat hij voor de ondertekening van onderhavige akte op de hoogte werd gebracht van de inhoud van genoemd bodemattest. De koper bevestigt dat hij ervan op de hoogte is dat hij de nietigheid kan vorderen van een overdracht die plaatsvond zonder dat alle bepalingen uit het bedoelde artikel 36 werden nageleefd. Hij verklaart zonodig de vroeger afgesloten overeenkomst te bevestigen en te verzaken aan elke vordering tot nietigheid die door hem zou kunne ingesteld worden op grond van artikel 36 ß 4 van genoemd Decreet met betrekking tot onderhavige verkoop. 3. De verkoper verklaart met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kon berokkenen aan de koper of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. De verkoper heeft verder verklaard dat OVAM hem geen attest heeft afgeleverd waaruit blijkt dat voormeld goed verontreinigd is. De verkoper verklaart dat het verkochte goed niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een oriŽnterend bodemonderzoek, uitgevoerd op eigen initiatief of ambtshalve door OVAM, noch van een beschrijvend bodemonderzoek noch van een bodemsaneringsproject.

Grond waarop een vervuildene activiteit heeft plaatsgevonden

BODEMSANERINGSDECREET :
    1) De verkopers verklaren dat in de bij deze verkochte privatieve kavel, alsmede in de gemeenschappelijke bestanddelen van het appartementsgebouw, bij hun weten een inrichting is of was gevestigd en een activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst van activiteiten en inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 3 paragraaf 1 van het bodemsaneringsdecreet, en dat de overdracht van de gemeenschappelijke delen verbonden aan de bij deze verkochte privatieve delen een overdracht van risicogrond betreft.
    2) Er werd een oriŽnterend bodemonderzoek uitgevoerd en de mede-eigendom laat thans de saneringswerken uitvoeren. De onkosten hieraan verbonden zijn vervat in de algemene onkosten van de mede-eigendom.

OriŽnterend bodemonderzoek

5. BODEMSANERINGSDECREET.
    De verkopers verklaren:
    - dat op de grond of in de bodem waarop het appartementsgebouw is opgericht, waarvan het bij deze verkochte eigendom deel uitmaakt, een inrichting gevestigd is of was, waarop een activiteit wordt of werd uitgeoefend opgenomen in de door de Vlaamse regering opgestelde lijst van inrichtingen en
activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken en welke vergunnings-of meldingsplichtig is krachtens het milieu vergunningsdecreet;
    - op vier juli tweeduizend en ťťn een bodemattest ontvangen te hebben vanwege OVAM, waarin het volgende vermeld staat:
    "Dit kadastraal perceel is opgenomen in het register van "verontreinigde gronden.
    "De beoordeling van de ernst van de verontreiniging is "gebaseerd op het oriŽnterend bodemonderzoek 'rapport M990701AP "OriŽnterend bodemonderzoek Regent II de Roest d'Alkemadelaan 10-"12 te 2600 Antwerpen + aanvullende verklaring van 09.03.1999 + "aanvullende analyses dd 31.05.2001 + aanvulling dd 21.01.2001+ "30.01.2001', uitgevoerd door Ceulemans Greet, op 17.02.1999, en "op het oriŽnterend bodemonderzoek 'OriŽnterend onderzoek Regent "II de Roest d'Alkemadelaan 10-12 te 2600 Antwerpen (Berchem)-"M990701A1', uitgevoerd door Ceulemans Greet, op 14.06.2001, "waarin dit kadastraal perceel was opgenomen.
    "Hieruit blijkt dat er concentraties worden vastgesteld "waarbij de kwaliteit van de bodem rechtreeks of onrechtstreeks "nadelig wordt beÔnvloed of kan beÔnvloed worden.
    "Gelet op de kenmerken van de bodem en de functies die deze "vervult zoals weergegeven in het voormelde rapport, is er geen "sprake van ernstige aanwijzingen dat de historische bodemveront"reiniging een ernstige bedreiging vormt.
    "Op basis hiervan dient conform het bodemsaneringsdecreet "niet tot bodemsanering te worden overgegaan.
    "Opmerking:
    "1. Gronden waarop een inrichting gevestigd is of was of een "activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de "lijst bedoeld in artikel 3 paragraaf 1 van het bodemsaneringsde"creet kunnen vanaf 1 oktober 1996 slechts overgedragen worden "als er vooraf een oriŽnterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd "met melding van de overdracht.
    "2. Indien de identiteit van de eigenaar en/of gebruiker "ondertussen gewijzigd is, dient dit onmiddelijk meegedeeld te "worden aan de OVAM, steeds met vermelding van ons kenmerk.
    "Dit attest vervangt alle vorige attesten.
    "te Mechelen, 04.07.2001
    "getekend
    "ir.lic.jur. Wilfried De Nijs
    "Inspecteur-generaal