Openbare verkopen

 

2747.com / law / sale / auction / Belgie

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

 

 

Model van een lastenkohier voor de openbare verkoop van onroerende goederen

Artikel één: Wijze van verkoop.

De verkoop geschiedt in het openbaar, in één enkele zitdag, zonder voordeel van inzet of opbod. Elk bod zal ten minste tweehonderd vijftig euro bedragen.

De werkende Notaris mag nochtans een tweede zitdag vaststellen indien hij zulks nodig acht, in het belang van de partijen op ten minste veertien dagen en ten hoogste dertig dagen na de eerste zitdag van de verkoping.

Alle opbieders en voorlopige toewijzelingen zullen tot hun bod gehouden zijn tot het einde van de verkoping.

De verzoekers behouden zich het recht voor tot op het ogenblik van de definitieve toewijs de goederen niet toe te wijzen zonder hun beslissing dienaangaande te moeten rechtvaardigen.

De werkende Notaris zal zonder zijn weigering te moeten rechtvaardigen, opbiedingen mogen weigeren zoals hij het geraden oordeelt.

Artikel twee: Bekendmakingen.

De aanduidingen vermeld op de plakbrieven of de aankondigingen in de bladen zullen uitsluitend gegeven worden ten titel van inlichting, en zonder waarborg vanwege de verkopers.

Artikel drie: Waarborgen.

De toewijzing geschiedt onder de gebruikelijke waarborgen vanwege de verkopers.

De kadastrale aanduidingen worden slechts gegeven ten titel van eenvoudige inlichting.

De goederen worden verkocht voor vrij, zuiver en onbelast van alle welkdanige inschrijvingen en over­schrij­vingen.

De kopers worden geacht de te koop gestelde goederen degelijk te kennen en geen aanvullende inlichtingen te wensen. Zij zullen de goederen nemen in de staat waarin ze zich bevinden op de dag der definitieve toewijzing, zonder waarborg noch verhaal tegen de verkopers of de werkende Notaris in verband met de omvang, gemeenheid, onderhoud, beschadiging, verborgen gebreken, slechte staat, onvol­ledige of onvoltooide afwerking van de gebouwen, of hoofdens welke andere reden ook.

De aangegeven oppervlakte zijn niet gewaarborgd. Het verschil in min of meer, al overtrof het één/twintig­ste, blijft uitsluitend tot baat of schade van de toewij­zelin­gen.

Artikel vier: Erfdienstbaarheden.

De goederen worden verkocht met alle heersende en lijdende, voort- en niet-voortdurende, zicht- of onzichtbare erfdienstbaarheden, welke ze zouden kunnen bevoordelen of bezwaren, waarvan de kopers de ene kunnen doen gelden en zich tegen de andere kunnen verzetten op eigen kosten en risico, zonder tussenkomst van de verkopers, noch verhaal tegen hen en zonder dat dit beding voor derden aanleiding zou kunnen geven tot meerrechten dan deze spruitende uit de wet of uit regelmatig overgeschreven of niet-overgeschreven titels.

Artikel vijf: Vrije beschikking.

De kopers zullen van de door hen gekochte goederen de eigendom bekomen vanaf de dag der definitieve toewijzing en het genot en vrij gebruik te rekenen van de dag van de betaling van hun koopsom en kosten zo hierna zal gezegd worden.

Artikel zes: Borgstelling.

Bieders en kopers moeten op eerste zelfs mondelinge vraag van de verzoekers en van de werkende Notaris op hun kosten degelijke en begoede borgen stellen, ten volle genoegen van de verzoeker en van de werkende Notaris. Deze borgen zullen hoofdelijk gehouden zijn tot de betaling van de koopprijs en de kosten en tot uitvoering van alle voorwaarden van de verkoop, op straf van bieders en kopers van dadelijk hun bod te zien vernietigen en alle schadevergoedingen, waartoe deze vernietiging aanleiding kan geven, te moeten betalen. De opbiedingen zullen in dit geval verder ontvangen worden en de overige bieders zullen voor hun bod gehouden blijven.

Artikel zeven: Solidariteit

Indien meerdere personen zich als kopers stellen van een deel of van het geheel der in koop aangeboden goederen zullen zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn tussen hen tot betaling van de koopprijs en de kosten en tot volledige uitvoering van alle voorwaarden van de verkoop.

Artikel acht: Verbod werken uit te voeren.

Voor de volledige betaling van hun koopprijs en de kosten zullen de kopers geen wijzigingen en geen afbreuk mogen verrichten, noch enige beschadiging aan hun toegewezen goederen mogen brengen, op straf gedwongen te wor­den tot onmiddellijke betaling van hun koopprijs of het deel ervan dat schuldig zou gebleven zijn, na vermeerde­ring met een vergoeding gelijk aan tien ten honderd van deze prijs en onder voorbehoud van alle schadevergoeding.

Artikel negen: Commandsverklaring.

De kopers worden verondersteld gekocht te hebben voor zichzelf of voor command. Het zal hen mogelijk zijn command te verklaren op hun kosten binnen de wettelijke termijn, indien geen voorbehoud werd gemaakt in het proces-verbaal van toewijzing.

De kopers zullen hoofdelijk met hun command gehouden zijn tot betaling van de koopprijs, van de kosten, alsook tot de volledige uitvoering van alle voorwaarden van de verkoop, indien de verzoekers zulks eisen.

Artikel tien: Sterkmaking.

De toewijzelingen welke verklaren te kopen in naam van derden voor dewelke zij zich sterk maken, zullen gehouden zijn tot het betalen van de prijs, der kosten, rechten en erelonen. Zij zullen beschouwd worden als hebbende gekocht in eigen naam, in geval de derden om een welkdanige reden geen eigenaars zouden worden van het toegewezen goed.

Artikel elf: Verzekeringen.

De kopers zijn gehouden alle eventueel bestaande verzekeringen die het verkochte goed tot voorwerp hebben over te nemen en er de premin over te betalen vanaf de eerstvolgende vervaldag.

Enkel mits de gebeurlijke schadevergoeding wegens kontraktbreuk voor hun rekening te nemen, zullen de ko­pers vrij zijn naar goeddunken de bestaande verzekeringskontrakten op te zeggen.

Artikel twaalf: Belastingen.

De kopers zullen vanaf de dag van de toewijzing alle belastingen, lasten, taksen en welkdanige vergoedin­gen, aan dewelke de eigendom of de opbrengst van het verkochte goed onderworpen zijn, dienen te betalen.

Artikel dertien: Schuldvergelijking.

De kopers zullen het voordeel der schuldvergelijking ten opzichte van wie ook en uit welken hoofde ook, niet mogen inroepen; zij zullen kosten en prijs in goede in België gangbare geldspecin dienen te betalen; het enkel feit te bieden geldt als uitdrukkelijke en formele verzaking aan het recht elk andere wijze van betaling in te roepen.

Artikel veertien: Betaling van de prijs.

De hoofdprijs der toewijzing moet betaald worden uiterlijk binnen de maand na de toewijzing, in goede in België gangbare geldspeciën ten kantore van de werkende Notaris, in handen van de verkopers of hun vertegenwoordigers.

Na het verstrijken van voormelde termijn tot betaling is er op de koopsom en bijhorigheden of op het schuldig blijvende saldo een intrest verschuldigd, berekend aan elf ten honderd 's jaars, zonder enige afhouding.

Noch de inleiding der vordering tot nietigverklaring, noch welke andere reden ook, zal de lopende intresten doen ophouden of de betaling van de koopprijs, kos­ten, rechten en erelonen kunnen uitstellen.

Artikel vijftien: Kosten.

Als forfaitaire kosten, boven zijn koopsom en de lasten en op het totaal ervan, dient iedere koper van elke kavel een percentage aan de verkoper of zijn last­hebber te betalen, op het kantoor van de werkende Notaris binnen de drie dagen na de toewijzing.

Dit percentage, berekend volgens de hierna volgende schaal, bedraagt:

- zo de koopsom en de lasten van zijn kavel het bedrag van vijfentwintigduizend euro niet overtreft: tweeën­twintig komma vijftig ten honderd: 22,5 %

- meer dan vijfentwintigduizend euro bedraagt, doch het bedrag van vijftigduizend euro niet overtreft: negentien komma vijftig ten honderd: 19,5 %

- meer dan vijftigduizend euro bedraagt, doch het bedrag van vijfenzeventigduizend euro niet overtreft: zeventien komma vijftig ten honderd: 17,5 %

- meer dan vijfenzeventigduizend euro bedraagt, doch het bedrag van honderd vijfentwintigduizend euro niet overtreft: vijftien komma vijftig ten honderd: 15,5 %

- meer dan honderd vijfentwintigduizend euro bedraagt: veertien komma vijf ten honderd: 14,5 %

d) indien een koper om eender welke reden van vrijstelling of vermindering (verrekening, teruggave, abattement, enzovoort) van registratierechten en/of van erelonen kan genieten, zullen voormelde forfaitaire kosten overeenkomstig verminderd worden.

Ingeval van vaststelling van een tweede zitdag worden voormelde per­centages verhoogd met één punt.

Indien de toewijzing geschiedt na gehele of gedeeltelijke vereniging van de te koop gestelde kavels wordt het percentage evenwel berekend op de prijzen en de lasten van de verenigde kavels.

Mits welke betaling de verkoper ten zijnen laste neemt alle kosten, registratierechten en erelonen van de verko­ping waaronder ook begrepen de kosten, registratie­rechten en erelonen van de akte kwijt­schrift van koop­som, aankleven en kosten, alsmede de kosten van een ongezegeld afschrift van onderhavig lastenkohier en een uitgifte of uittreksel uit het proces-verbaal van toewijzing.

Blijven echter ten laste van de kopers desgevallend de kosten, registratierechten en erelonen van de akte borgstelling, kommandsverklaring, bekrachtiging, metings- en plankosten, alsmede ook de buitengewone kosten die uitdruk­kelijk en afzonderlijk zullen bepaald worden.

Bij toepassing van wetsbepaling of wettelijke verordening voorschrijvende vermindering van registratie­rechten in voordeel van de koper, zal voormelde procent in voordeel van deze koper en in verhouding verminderd zijn.

Ingeval van verkoop na hoger bod zullen de hogervermelde percentages, voor de goederen waarop hoger bod werd gedaan, met één punt verhoogd worden, zodat bij toewijs na twee zitdagen en hoger bod voormelde percentages worden verhoogd met twee punten.

Bij gebreke van tijdige betaling der kosten zullen deze bij het verstrijken van de derde dag na de defini­tieve toewijzing intrest opbrengen aan dezelfde intrest­voet als hiervoren vermeld voor de koopsom.

Artikel zestien: Koopverbreking en rouwkoop

Indien de kopers in gebreke blijven te voldoen aan één van deze voorwaarden, zal de verkoping ten hunnen opzichte, van rechtswege kunnen vernietigd worden, zonder dat het nodig zij deze vernietiging door de rechter te doen uit­spreken, noch een aanmaning te moeten doen om de kopers in gebreke te stellen, en in zulk geval zullen de verkopers zich wederom in het bezit mogen stellen van de verkochte goederen uit kracht van dit beding alsof er geen verkoping was geweest, echter zal het de verkopers vrij staan de herverkoping bij rouwkoop te vervolgen, waartoe geen andere formali­teit zal nodig zijn dan een bekendmaking in één van de reklaambladen van de streek; de in gebreke blijvende kopers zijn verantwoordelijk voor alle kosten, schaden en intresten, evenals voor het eventueel minder bedrag van de koopprijs, terwijl een eventueel meerdere opbrengst geheel ten goede zal komen aan de verkopers.

De herverkoping zal in het openbaar geschieden op de voorwaarden bij dit proces-verbaal bedongen, door het ambt van de werkende Notaris, en in één zitdag, zo in afwezig­heid dan in het bijwezen van de ingebreke blijvende kopers, acht dagen tevoren geroepen.

Artikel zeventien: Overlijden van de toewijzelingen.

Ingeval van overlijden van de toewijzelingen of één van hen, voor zij zich van hun verplichtingen zouden gekweten hebben, zullen hun erfgenamen, rechthebbenden en rechtverkrijgenden hoofdelijk en ondeelbaar tot alle verplichtingen, spruitende voor de toewijzelingen uit deze voorwaarden, gehouden zijn.

Artikel achttien: Voorbehoud.

Alle voorwerpen en toestellen, zelfs nagel- en aard­vast, welke de huurders of andere derden zouden bewijzen hun wettelijk toe te behoren, zijn niet in de verkoop begrepen.

Artikel negentien: Betwisting.

Alle geschillen welke bij het bieden, borgen of anders zouden kunnen ontstaan, blijven aan de beslissende uit­spraak van de werkende Notaris onderworpen.

Artikel twintig: Woonstkeuze.

Voor de uitvoering van de toewijzing worden de kopers, command en borgen verondersteld woonstkeuze te doen ter studie van de werkende Notaris.

Artikel éénentwintig: Alle registratie­rechten, boeten en intresten, voortspruitende uit een meerwaarde, eventueel op voorschreven goederen gevestigd door de administratie van de registratie, zijn ten laste van de eindelijke kopers zonder enige hoegenaamde tussenkomst of verantwoordelijkheid vanwege de verkopers noch notaris.