Wetboek van de inkomstenbelastingen - Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen (art. 297 - 463) - Hoofdstuk I. Algemene bepalingen (art. 297 - 304bis):

Artikel 301 WIB:

Ten name van de in artikel 227, 1° en 3°, vermelde belastingplichtigen wordt de belasting van niet-inwoners met betrekking tot de in artikel 228, § 2, 9°, g en i, vermelde meerwaarden die geen betrekking hebben op in artikel 44, § 2 , vermelde ongebouwde onroerende goederen, gevestigd en ingevorderd door de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, de registratie en domeinen tegen de tarieven en volgens het onderscheid bepaald in artikel 171, 1°, b en 4°, d en e.

De Koning regelt de uitvoering van dit artikel.

Wetsgeschiedenis - Het opstellen van notariele akten - De fiscale rol van de notaris