Wetboek van de inkomstenbelastingen - Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen (art. 297 - 463) - Hoofdstuk I. Algemene bepalingen (art. 297 - 304bis):

....

Artikel 301 WIB anno 2006:

Ten name van de in artikel 227, 1° en 3°, vermelde belastingplichtigen wordt de belasting van niet-inwoners met betrekking tot de in artikel 228, § 2, 9°, g en i, vermelde meerwaarden die geen betrekking hebben op in artikel 44, § 2 , vermelde ongebouwde onroerende goederen, gevestigd en ingevorderd door de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, de registratie en domeinen tegen de tarieven en volgens het onderscheid bepaald in artikel 171, 1°, b en 4°, d en e.

De Koning regelt de uitvoering van dit artikel.

Wetsgeschiedenis

Art. 301 :
   
art. 301, 1e lid, is van toepassing met ingang van 01.01.1997. (Art. 37, KB 20.12.1996) B.S. 31.12.1996

art. 301 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 208bis, WIB Art. 1, KB 10.04.1992 Art. 49, W 06.07.1994) B.S. 30.07.1992

KB/WIB 92:      artikel 177

Com.IB 92:     301