De fiscale rol van de notaris : Medewerking bij de inning van de directe belastingen

Meerwaardebelasting op ongebouwde en gebouwde onroerende goederen van niet-inwoners

De medewerking van de notaris wordt door de wetgever alleen gevraagd ingeval van verkoop van onroerend goed door niet-rijksinwoners.

Het is bij de registratie van zijn akte dat de notaris de meerwaardebelasting zal betalen.
Art. 177 KB WIB en Art. 412bis WIB

Bij niet-rijksinwoners is het hun eigen verantwoordelijkheid om in hun jaarlijkse belastingsaangifte van hun inkomsten de verwezenlijkte meerwaarde aan te geven.

Ingeval het onroerend goed tot het prive-vermogen van de belastingplichtige behoort, kan er sprake zijn van een divers inkomen. De meerwaardebelasting is dan terug te vinden in artikel 90, 8 WIB en artikel 90, 10 WIB.

Het opstellen van notariele akten