Belgisch Burgerlijk Wetboek

Boek 3 - Titel VI. : Koop

Hoofdstuk II. - Wie kopen of verkopen kan

Artikel 1594 : Al degenen aan wie de wet het niet verbiedt, kunnen kopen of verkopen.

Artikel 1595 : Tussen echtgenoten kan geen koopcontract worden aangegaan, dan in de vier volgende gevallen :

Artikel 1596 : Bij een openbare verkoping mogen, op straffe van nietigheid, noch door henzelf noch door tussenpersonen, kopers worden :

Voogden, wat betreft de goederen van hen over wie zij de voogdij hebben;

Lasthebbers, wat betreft de goederen met de verkoop waarvan zij belast zijn;

Bestuurders, wat betreft de goederen van de gemeenten of van de openbare instellingen, die aan hun zorg zijn toevertrouwd;

Openbare ambtenaren, wat betreft de goederen van de Staat, waarvan de verkoop door hun tussenkomst geschiedt.

Art. 1597. Rechters, rechters-plaatsvervangers, ambtenaren van het openbaar ministerie, griffiers, deurwaarders, pleitbezorgers, advocaten en notarissen mogen de processen, de betwiste rechten en rechtsvorderingen, die behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank binnen wier rechtsgebied zij hun ambt uitoefenen, niet overnemen, op straffe van nietigheid, betaling van kosten en schadevergoeding.

juridische adviesverlening 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht