Belgisch Burgerlijk Wetboek

Boek 3 - Titel VI. : Koop

Aard en vorm van de koop. Art. 1582 ev

Wie kopen of verkopen kan: art. 1594 ev

Zaken die verkocht kunnen worden. Art. 1598-1601

Verplichtingen van de verkoper: Algemene bepalingen - Levering - Vrijwaring - Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten

Verplichtingen van de koper. Art. 1650-1657

Hoofdstuk VI. - Nietigheid en ontbinding van de koop: Recht van wederinkoop - Vernietiging van de koop uit hoofde van benadeling

Hoofdstuk VII. - Veiling van onverdeelde goederen Art. 1686-1688

Hoofdstuk VIII. - Overdracht van schuldvorderingen en andere onlichamelijke rechten