Belgisch Burgerlijk Wetboek

Hoofdstuk II. - Wie kopen of verkopen kan

Artikel 1597 anno 2007:

Rechters, rechters-plaatsvervangers, ambtenaren van het openbaar ministerie, griffiers, deurwaarders, pleitbezorgers, advocaten en notarissen mogen de processen, de betwiste rechten en rechtsvorderingen, die behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank binnen wier rechtsgebied zij hun ambt uitoefenen, niet overnemen, op straffe van nietigheid, betaling van kosten en schadevergoeding.

Commentaar