Belgisch Burgerlijk Wetboek

Boek III Titel VI. - Koop - Verplichtingen van de verkoper

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten

Art. 1649bis

Art. 1649ter :

Art. 1649quater :

Art. 1649quinquies :

Art. 1649sexies :

Art. 1649septies :

Art. 1649octies :

Wetsgeschiedenis - Commentaar - Rechtsleer


  
2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht