De koop-verkoop overeenkomst in Belgie

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN :
1)...

Hierna genoemd "de verkopers".
2)...

Hierna genoemd "de kopers".
Is het volgende overeengekomen :
De verkopers verklaren bij deze te verkopen aan de kopers, die aanvaarden :
BESCHRIJVING VAN HET EIGENDOM :...

ALGEMENE VOORWAARDEN :

PRIJS :
Deze verkoping is gedaan en aangenomen voor de prijs van ...
, welke som de kopers zich verplichten te betalen :
a)...
op het ogenblik van de ondertekening van tegenwoordige verkoopsovereenkomst. Waarover kwijting.
b) het saldo of ...
uiterlijk op ...
Ingeval van niet-naleving door de kopers van de bij deze aangegane verbintenissen, zal deze verkoping van rechtswege ontbonden zijn en komt er, zonder afbreuk aan de bepalingen van deze overeenkomst, van rechtswege en zonder tussenkomst van de rechter en zonder aanmaning, een schadevergoeding toe aan de verkopers van 20 % op de koopprijs voor onbeschikbaarheid van de eigendom(men); dit door eenvoudig schrijven door de of één der eigenaars aan de kontraktant(en) gericht. De verkopers behouden zich nochtans het recht voor de gedwongen uitvoering van deze overeenkomst te vervolgen.
Ingeval van vertraging in betaling zal er door de kopers een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn op de nog verschuldigde koopprijs van 7 % 's jaars, zonder afbreuk te doen aan de eisbaarheid.

Opgemaakt in zoveel dubbels als partijen te ..... op ....

Contacteer de auteur van deze pagina.

Een schriftelijke koop-verkoop overeenkomst kan heel eenvoudig zijn, maar wat men niet voorzien heeft in de overeenkomst daarop zal wetgeving van toepassing zijn.