Algemene voorwaarden in een koop-verkoop contract voor vastgoed volgens Belgisch recht

ALGEMENE VOORWAARDEN :
1) Het eigendom wordt verkocht :
- voor vrij en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, voorrechten en rechten van hypotheek hoegenaamd;
- in de staat waarin het zich thans bevindt en ondermeer zonder waarborg van maat of oppervlakte, met alle zichtbare en verborgen gebreken, met alle erfdienstbaarheden, ook al zijn deze niet bekend en met alle gemeenschappen; - onder al de voorwaarden vermeld in de eigendomstitels van de verkopers.
2) Indien het verkochte eigendom mocht onderworpen zijn aan gehele of gedeeltelijke onteigening, lijnrichting betreffende voorbouw of achterbouw, urbanisatievereisten of welkdanige overheidsbesluiten of reglementen, zullen de kopers zich moeten gedragen naar al de voorschriften ervan, zonder voor verlies van grond, weigering van toelating tot bouwen of welke andere reden ook, enig verhaal tegen de verkopers te kunnen uitoefenen.
3) De bestaande verzekeringspolissen zullen door de verkopers in voege gehouden worden tot en met de dag der authentieke akte.
De kopers dienen de nodige verzekeringspolissen af te sluiten uiterlijk vanaf de authentieke akte, nochtans moeten zij de eventuele beschikkingen van een basisakte naleven.
4) Van het op heden niet verhuurde eigendom of delen ervan zullen de kopers het genot en gebruik bekomen vanaf de volledige betaling van de koopprijs en de kosten, door het vrij gebruik
Wat het verhuurde eigendom of delen ervan betreft, zullen de kopers het genot ervan bekomen door het innen der huurgelden vanaf de eerste vervaldag volgend op de volledige betaling van de koopprijs en de kosten.
Om in het vrij gebruik te treden van de goederen en de huur ervan te doen ophouden zullen de kopers zich moeten gedragen naar 's lands wetten en plaatselijke gebruiken, zonder tussenkomst noch verantwoordelijkheid vanwege de verkopers.
De kopers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de voorwaarden van verhuring van de goederen voorwerp dezer verkoping.
Nochtans zullen de kopers alle rechten mogen uitoefenen welke door de bestaande wetten aan verkrijgers toegekend zijn; de kopers in deze verklaren zich uitdrukkelijk dienaangaande alle rechten voor te behouden.
5) De onroerende voorheffing, alle belastingen en taksen zullen door de kopers betaald worden vanaf de ingenottreding.
6) Alle bestratingskosten, kosten van verharding, riolering, verlichting, aanbrengen van waterleiding en dergelijke voor de tot op heden uitgevoerde werken zijn voor rekening van de verkopers. Deze voor de vanaf heden uitgevoerde werken zijn voor rekening van de kopers, zelfs indien deze kosten reeds ingekohierd werden en of worden ingekohierd op naam van de verkopers of de vorige eigenaars.
7) De notariŽle akte zal verleden worden door de zorgen van Notaris ........., door alle partijen aangesteld, uiterlijk op
De kosten van deze akte, alsook eventueel de kosten van opmeting en plan zijn ten laste van de kopers.

Contacteer de auteur van deze pagina.

Een schriftelijke koop-verkoop overeenkomst kan heel eenvoudig zijn, maar wat men niet voorzien heeft in de overeenkomst daarop zal wetgeving van toepassing zijn.