Contract betreffende verkoop van grond in Belgie

STEDEBOUW
A) I) - Betreffende het bij deze verkochte perceel grond werd door het College van Burgemeester en Schepenen der betrokken gemeente een stedebouwkundig attest / verkavelingsvergunning afgeleverd op
De kopers verklaren kennis genomen te hebben van voormeld stedebouwkundig attest / verkavelingsvergunning, akte van verdeling, bestek en plannen.
- Huidige verkoping geschiedt onder de opschortende voorwaarde van aflevering van een stedebouwkundig attest binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf heden, waaruit blijkt dat op de grond mag gebouwd worden. II) De verkopers verklaren :
a) dat voor het bij deze verkochte perceel grond geen bouwvergunning is uitgereikt, noch een stedebouwkundig attest dat laat voorzien dat een dergelijke vergunning zou kunnen worden verkregen;
b) dat geen verzekering kan worden gegeven wat betreft de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen, die voor bewoning kan worden gebruikt.
Geen bouwwerk, noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt mag op de bij deze verkochte grond worden opgericht, zolang de bouwvergunning niet is verkregen.

Contacteer de auteur van deze pagina.

Een schriftelijke koop-verkoop overeenkomst kan heel eenvoudig zijn, maar wat men niet voorzien heeft in de overeenkomst daarop zal wetgeving van toepassing zijn.

Bij verkoop van bouwgrond, moet men echter uitdrukkelijk aanduiden dat men bouwgrond verkoopt.