Het bodemsaneringsdecreet in Vlaanderen en het koop-verkoop contract

BODEMATTEST:
I. Betreffende de grond verklaren de verkopers dat , bij hun weten :
a. de grond niet verontreinigd is.
b. op de grond geen inrichting gevestigd is of was, waarop een activiteit wordt of werd uitgeoefend, opgenomen in de door de Vlaamse regering opgestelde lijst van inrichtingen en aktiviteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, noch vergunnings- of meldingsplichtig is krachtens het milieuvergunningsdecreet;
c. de grond niet het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een ori๋nterend bodemonderzoek, uitgevoerd op eigen initiatief of ambtshalve door OVAM, noch van een beschrijvend bodemonderzoek, een bodemsaneringsproject, bodemsaneringswerken, gebruiksbeperkingen, voorzorgstoezicht, of andere maatregelen opgelegd door OVAM dienaangaande, noch van een aanvraag of een ontwerp tot onteigening.
d. geen attest van OVAM ontvangen te hebben waaruit blijkt dat de grond het voorwerp vormt van een dossier betreffende verontreiniging ervan.
e. De verkopers verklaren verder dat zij op ... voor het sluiten van deze overeenkomst een bodemattest hebben aangevraagd bij OVAM en de kopers van de inhoud ervan op de hoogte hebben gesteld, wat deze bevestigen.
f. De inhoud van het bodemattest afgeleverde door OVAM, op ... luidt als volgt : "Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het register van verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij de OVAM."

Wanneer er een ori๋nterend bodemonderzoek heeft moeten plaatsvinden

BODEMSANERINGSDECREET
A) Verklaringen overeenkomstig het Bodemsaneringsdecreet:
De verkopende partij verklaart dat in de bij onderhavige overeenkomst verkochte Een inri Een inrichting gevestigd was of een activiteit werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 3 paragraaf 1 van het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet (zie dienaangaande artikel 2, 17 bis van het decreet).
Er werd een ori๋nterend bodemonderzoek verricht, waarvan hierna sprake, dat … werd overgemaakt aan OVAM. Hierop werd door OVAM het hierna vermeld bodemattest afgeleverd:
"Dit kadastraal perceel is opgenomen in het register De koper verklaart vooraf uitdrukkelijk te verzaken aan enige nietigheidsvordering die hij (of OVAM) zou kunnen inroepen voor zover hij v๓๓r het sluiten van onderhavige verkoopsovereenkomst niet op de hoogte zou zijn gebracht van de inhoud van dit attest en voor zover de inhoud van dit attest ook niet in onderhavige overeenkomst zou zijn opgenomen, overeenkomstig artikel 36 paragraaf 4 van het Bodemsaneringsdecreet. Aangezien uit voormeld bodemattest, afgeleverd nadat OVAM in kennis werd gesteld van het ori๋nterend bodemonderzoek, blijkt dat er geen ernstige aanwijzingen zijn dat de vastgestelde historische bodemverontreiniging een ernstige bedreiging vormt en er krachtens het Bodemsaneringsdecreet dan ook niet tot bodemsanering dient te worden overgegaan, kan de overdarcht plaatsvinden. B) De verkopers verklaren dat er sinds voormeld onderzoek geen activiteiten hebben plaatsgevonden die tot bijkomende bodemverontreiniging kunnen leiden.

Het bodemsaneringsdecreet in Vlaanderen en het koop-verkoop contract betreffende een deel van een gebouw (appartement)

BODEMSANERING:
1) De verkopers verklaren dat in de bij deze verkochte privatieve kavel, alsmede in de gemeenschappelijke bestanddelen van het appartementsgebouw, bij hun weten geen inrichting is of was gevestigd en geen activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst van activiteiten en inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 3 paragraaf 1 van het bodemsaneringsdecreet, en dat de overdracht van de gemeenschappelijke delen verbonden aan de bij deze verkochte privatieve delen geen overdracht van risicogrond betreft.
2) De verkopers verklaren met betrekking tot het verkochte goed niet op de hoogte te zijn van enige bodemverontreiniging of enig risico hiertoe, die schade kan berokkenen aan de kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen, of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
3) Voor zover voorgaande verklaringen door de verkoeprs ter goeder trouw afgelegd werden, nemen de kopers de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaren zij de dat verkopers hiervoor tot geen vrijwaring zijn gehouden.

Soms heeft de verkoper geen bodemattest aangevraagd. Men zal de verbintenissen dan anders moeten formuleren

Partijen beloven elkaar wederzijds over te zullen gaan tot aan- en verkoop van het hierna beschreven onroerend goed. Gelet op de bepalingen van het bodemsaneringsdecreet zal deze verbintenis worden uitgevoerd en leiden tot een verkoopovereenkomst waarop de hierna vermelde bedingen en voorwaarden toepasselijk zijn, zodra het bodemattest zoals voorgeschreven door het Bodemsaneringsdecreet ter kennis is gebracht van de koper. Hiertoe geeft de verkoper opdracht aan zijn notaris om dit bodemattest op zijn kosten aan te vragen en bij ontvangst ter kennis te brengen van de koper. Voor zover het bodemattest enkel vermeldt dat voor dit goed geen gegevens beschikbaar zijn, of voor dit goed geen bodemverontreiniging werd vastgesteld, zal de verkoop tussen partijen tot stand komen zoals hierna bepaald, en het voorschot aan de verkopers verworven blijven.

BODEMATTEST:
Betreffende de grond verklaren de verkopers dat , bij hun weten:
a. de grond niet verontreinigd is.
b. op de grond geen inrichting gevestigd is of was, waarop een activiteit wordt of werd uitgeoefend, opgenomen in de door de Vlaamse regering opgestelde lijst van inrichtingen en aktiviteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, noch vergunnings- of meldingsplichtig is krachtens het milieuvergunningsdecreet
c. de grond niet het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een ori๋nterend bodemonderzoek, uitgevoerd op eigen initiatief of ambtshalve door OVAM, noch van een beschrijvend bodemonderzoek, een bodemsaneringsproject, bodemsaneringswerken, gebruiksbeperkingen, voorzorgstoezicht, of andere maatregelen opgelegd door OVAM dienaangaande, noch van een aanvraag of een ontwerp tot onteigening.
d. geen attest van OVAM ontvangen te hebben waaruit blijkt dat de grond het voorwerp vormt van een dossier betreffende verontreiniging ervan.

Contacteer de auteur van deze pagina.

Men dient nog iets toe te voegen over ruimtelijke ordening .